У В Е Д О М Л Е Н И Е


“Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК: 204623947, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 98, ет.1, представлявано от Димитър Костадинов Димитров
и
“Витоша Арт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК: 207130016, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 98, ет.1, представлявано от Димитър Костадинов Димитров


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

“Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД и „Витоша Арт“ ЕООД имат инвестиционно намерение за реализация на ОБЕКТ: 

„МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС С ЖИЛИЩА, ОФИСИ, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ПОДЗЕМНИ ПАРКИНГИ И ТРАФОПОСТ“, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.903.2575, по КККР на град София, Община Столична, Област София (Столица), одобрени със Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Лозенец, ул. „Черни връх” № 47; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: За шивашка промишленост, с площ 30 198 кв.м., попадащ в квартал 1, парцел XVIII по подробен план за регулация на град София, район Лозенец и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.903.2528 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-739/21.11.2017 г. на изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: се в гр. София, СО, район „Лозенец”, местност НПЗ „Хладилника Витоша” част север, №, с площ от 461 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.


Характеристика на инвестиционното предложение:

Проектът представлява многофункционален комплекс, намиращ се в гр. София, на бул. „Черни връх” № 47. Предвидено е запазване на двете високоетажни съществуващи сгради и изграждане на нови със смесени функции - за жилища, офиси и търговски обекти, подземен гараж и трафопост, при спазване на изискванията на Общия устройствен план на Столична община (ОУП на СО) и при спазване на изискванията на Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО). Предвидените сгради ново строителство са както следва:

•    В източната част на имота – сграда с основна жилищна функции и търговски обекти, представляваща допълващо стъпаловидно застрояване и с максимална кота корниз 50 м.
•    В южната част на имота - нова сграда със смесена функция (жилища, офиси и търговски обекти) от три тела с максимална кота корниз 50 м., за всяко от тях, и общ партерен етаж с нежилищна функция и максимална кота корниз 6 м. Предвидено е и двуетажно застрояване с „пробив“ на партерен етаж, което да свърже новата сграда със съществуващото застрояване в имота;
•    В западната част на имота - нова сграда със смесена функция (жилища, офиси и търговски обекти) по протежението на локалния паркинг на бул. „Черни връх“ с максимална кота корниз 50 м.
•    В северната част на имота - нова нежилищна сграда (офисни и търговски помещения) - с максимална кота корниз 50 м. и едноетажно застрояване с максимална кота корниз 8 м.;
•    Подземно застрояване на три нива.
•    Изместване на съществуваща площадкова канализация в рамките на УПИ.

Предвижда се изграждане на затворена геотермална отоплителна инсталация, ползваща жилищната част на сградите, за производство на топлинна / студова енергия, която ще използва възобновяем геотермален енергиен източник (геотермално поле изградено на базата на земни топлообменници). 
Инвестиционното намерение предвижда реализиране на заложената в регулационния план на района улица „Кръстьо Мирски” в участъка между бул. „Черни връх” и ул. „Люба Величкова”, която ще бъде процедирана по отделен проект.

За инвестиционното намерение не е необходимо издаване на съгласувателни / разрешителни документи по реда на специален закон. Орган отговорен за одобряването на инвестиционното предложение е Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община. Площадката не е близо и не засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство. Инвестиционното предложение няма да окаже трансгранично въздействие. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура в квартала.

Не се предвижда заустване на никакви опасни вещества в канализацията или такива да имат контакт с води. 

Не се очаква генериране на вредни вещества във въздуха

 
 

Gallery

For a normal site functioning, we use small files called cookies. More infoGot it